Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2019

dualistycznie
9975 d9ff 500
Reposted fromcontigo contigo vialaparisienne laparisienne
dualistycznie
7092 510d 500
dualistycznie
1532 d315
dualistycznie
dualistycznie
dualistycznie
Ciągle widzę w sobie jakiś błąd
— Artur Rojek
Reposted frominpassing inpassing viaBetterDays BetterDays
dualistycznie
2394 7f50
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
dualistycznie
6900 e095
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
0681 c533
Reposted fromdivi divi viaxmartii xmartii
dualistycznie
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viaxmartii xmartii
dualistycznie
1949 f9b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
dualistycznie
8538 b4ed 500
Reposted frommakle makle vialaparisienne laparisienne
dualistycznie
2654 fac0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
dualistycznie
2737 edd8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBetterDays BetterDays
dualistycznie
7615 5828 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBetterDays BetterDays
dualistycznie
2659 07e1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBetterDays BetterDays
dualistycznie
dualistycznie
6713 68c5 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxsneakyx xsneakyx
dualistycznie
I w środku sierpnia jesień szczypie mnie w oczy.
— mleczuu.soup.
Reposted frommleczuu mleczuu viaxsneakyx xsneakyx
dualistycznie
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— jakoś tak by to było
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaxsneakyx xsneakyx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl