Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

dualistycznie
dualistycznie
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaxmartii xmartii
dualistycznie
1307 8ecd
Reposted fromgplyr gplyr viarocktenner rocktenner
dualistycznie
0614 4ce4
3885 6fd3 500
Reposted fromjottos jottos viaAinsworthCass AinsworthCass
dualistycznie
dualistycznie
dualistycznie
2085 7ae2 500
Reposted frompunisher punisher viaAinsworthCass AinsworthCass
9328 e502

Sneezing

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaAinsworthCass AinsworthCass
0363 a900 500

shapedforfighting:

This is my friend’s ridiculous cat and he deserves to be on the internet.

dualistycznie
3015 8127
3871 f55b 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaAinsworthCass AinsworthCass
dualistycznie
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec
dualistycznie
Jeśli ktoś naprawdę kocha, nie musisz robić wszystkiego, by nie chciał odejść. On po prostu nie odejdzie.

August 14 2017

7501 82aa 500
Reposted fromdeviate deviate vialaparisienne laparisienne
dualistycznie
dualistycznie
dualistycznie
Już się nauczył, że wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.
— Paolo Giordano – Samotność liczb pierwszych
Reposted frompuella13 puella13 vialaparisienne laparisienne
dualistycznie
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vialaparisienne laparisienne
dualistycznie
0688 064d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxmartii xmartii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl